Booking Helpline
+88 01744786881, 01734107471
Resort Location
Ganjipur, Rangpur

Contact Details

VINNYA JAGAT AMUSEMENT PARK

Ganjipur, Gangachara, Kholeya, Rangpur-5410.

+88 0174478 6881, +88 0173410 7471

+88 0185649 1280

Dhaka Office (Uttara)

House #03, Shaista Khan Avenue, Sector #04, Uttara, Dhaka-1230.

Dhaka Office (Banani)

House #131 (2nd floor), Road #04, Block-A, Banani, Dhaka-1213.

Rangpur Office

Diamond Particle Board Mills Ltd.
Uttam, Hajirhat, Rangpur.